Školenia

Dátum:
14.11.2019

Zameranie:
Interné smernice v účtovníctve, archivácia dokladov a správa registratúry

Miesto:
Banská Bystrica

Školiteľ:
Ing. Jana Acsová

Interné smernice v účtovníctve, archivácia dokladov a správa registratúry

Obsahové zameranie

 1. Právne východiská správy registratúry:
  • zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v z. n. p.
  • registratúrny poriadok
  • registratúrny plán
  • správa registratúry verzus archivácia
 2. Smernica verzus norma.
 3. Iné firemné predpisy.
 4. Záväznosť smernice.
 5. Účtovné smernice:
  • podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p.
  • podľa opatrenia MF SR č. 23 054/2002-92 v z. n. p. (postupy účtovania pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva)
  • podľa opatrenia MF SR č. MF/27076/2007-74 v z. n. p. (postupy účtovania pre podnikateľov účtujúcich v sústave jednoduchého účtovníctva)
 6. Vnútorné smernice vyplývajúce z osobitných predpisov napríklad:
  • podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p.
  • podľa zákona č. 152/1994 o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v z. n. p.
  • podľa zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v z. n. p.
  • podľa zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v z. n. p.
  • podľa zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p.
  • manká, škody, stratné v maloobchode, spotreba pohonných látok, preukazovanie akcií na znižovanie ceny, požiarna ochrana, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, stravovanie
 7. Vnútorné postupy vyplývajúce zo zmlúv a dohôd napríklad:
  • refakturácie,
  • nájomné a podnájomné vzťahy,
  • súkromné výdavky, použitie súkromných kariet, zálohy a ich zúčtovanie,
  • dohody o hmotnej zodpovednosti, zásady manipulácie s pokladničnou hotovosťou

 

Čas a miesto konania

14.11.2019

Mestský úrad, Veľká sieň, 1. poschodie, ČSA 26

 

 

Organizátor

CUS - Centrum účtovníkov Slovenska, s. r. o.
Zadarská ulica 2/15090
974 04 Banská Bystrica

Viac informácií o školení a prihlášku nájdete na: www.cus.sk