Školenia

Dátum:
15.10.2019

Zameranie:
Prierez daňou z príjmov právnických osôb a daňové priznanie 2019

Miesto:
Poprad

Školiteľ:
Ing. Jana Acsová

Prierez daňou z príjmov právnických osôb a daňové priznanie 2019

Obsahové zameranie

 1. Právne východiská dane z príjmov právnických osôb:
  1. zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov a jeho ostatné novely
  2. systematické členenie zákona
 2. Základné pojmy:
  1. Predmet dane:
   1. podnikatelia verzus nepodnikatelia
   2. dary v podnikaní
 • podiel na zisku
 1. Daňové výdavky:
  1. podmienky na ich uznanie (zaúčtovanie, súvislosť s podnikaním, limit, po zaplatení, povinnosť úhrady podľa osobitných predpisov)
  2. vybrané daňové výdavky (cestovné náhrady, rekreačné poukazy, doplnkové dôchodkové sporenie, spotreba PHL, zostatková cena ako daňový výdavok, manká a škody, reklama a reprezentácia, pracovný odev, vzdelávanie rezervy, opravné položky, sankčné platby, DPH v nákladoch, daňové výdavky súvisiace s majetkom a podobne)
 2. Zdaniteľný príjem (peňažný, nepeňažný)
 3. Daňová strata a jej umorovnanie verzus účtovná strata a jej vysporiadanie.
 4. Základ dane z príjmov a jeho zisťovanie.
 1. Časové rozlíšenie nákladov a výnosov z účtovného a daňového hľadiska; oprava chýb minulých účtovných období
 2. Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb a jeho štruktúra:
  1. Identifikačné údaje daňovníka a zdaňovacieho obdobia.
  2. Výsledok hospodárenia.
  3. Položky zvyšujúce základ dane z príjmov.
  4. Položky znižujúce základ dane z príjmov.
  5. Daňová licencia v roku 2019.

 

Čas a miesto konania

15.10. 2019

Hotel Satel***, Mnoheľová 825 Poprad

 

Organizátor

CUS - Centrum účtovníkov Slovenska, s. r. o.
Zadarská ulica 2/15090
974 04 Banská Bystrica

Viac informácií o školení a prihlášku nájdete na: www.cus.sk/