Školenia

Dátum:
5.11.2019

Zameranie:
ÚČTO, DANE - AKO NA NE?

Miesto:
Bratislava

Školiteľ:
Ing. Jana Acsová

ÚČTO, DANE - AKO NA NE?

Účtovný a daňový pohľad na vybranú problematiku.

 

Obsahové zameranie

 1. Aktuálna účtovná a daňová legislatíva:
  1. zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. a jeho ostatné aktualizácie
  2. zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. a jeho ostatné aktualizácie
  3. opatrenie MF SR č. 23054/2002-92 v z. n. p. a jeho ostatné aktualizácie (postupy účtovania pre podnikateľov)
 2. Vlastné imanie právnických a fyzických osôb:
  1. podiely zisku (účtovanie x zdaňovanie)
  2. podiely na likvidačnom zostatku (účtovanie x zdaňovanie)
  3. vyrovnací podiel (účtovanie x zdaňovane)
  4. zvýšenie, zníženie základného imania (účtovanie x zdaňovanie)
  5. kapitálový fond z príspevkov (účtovanie x zdaňovanie)
  6. vlastné imanie fyzickej osoby účtujúcej v sústave podvojného účtovníctva
 3. Opravy chýb minulých účtovných období – účtovný verzus daňový pohľad.
 4. Zásoby vlastnej výroby a ich špecifiká – účtovanie, oceňovanie. Kedy ide o zákazkovú výrobu a kedy o zásoby vlastnej výroby? Aktivovať – áno, nie, kedy?
 5. Zmarená investícia, likvidácia odpisovaného majetku, likvidácia zásob (účtovanie x zdaňovanie)
 6. Účtovná a daňová zostatková cena dlhodobého majetku – účtovanie, premietnutie v daňovom priznaní.
 7. Opravné položky k pohľadávkam verzus dodanenie starých záväzkov; odpis pohľadávok verzus odpis záväzkov (účtovanie x zdaňovanie)
 8. Účtovanie DPH, DPH ako daňový výdavok, DPH ako nedaňový výdavok.
 9. Vybrané účtovné prípady a ich daňový dopad:
  1. kalkulácia a účtovanie stravovania, stravných lístkov, stravovacích poukážok
  2. účtovanie rekreácií a rekreačných poukazov
  3. servis automobilov s prijatou poistnou náhradou – spoluúčasť
 10. Vnútropodnikové smernice.

 

Čas konania

5.11. 2019

Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

 

Organizátor

sféra, a.s.
Twin City A, Karadžičova 2
811 08  Bratislava

Viac informácií o školení a prihlášku nájdete na: seminare.sfera.sk