Školenia

Dátum:
18.12.2019

Zameranie:
Účtovná a daňová závierka 2019

Miesto:
Bratislava

Školiteľ:
Ing. Jana Acsová

Účtovná a daňová závierka 2019

Obsahové zameranie

 1. Ostatné legislatívne úpravy účtovných predpisov (virtuálna mena, kapitálový fond z príspevkov). Známe zmeny účtovných predpisov pre rok 2020.
 2. Právne východiská účtovnej závierky a aktuálna legislatíva pre rok 2019 (zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. a vykonávacie predpisy) napríklad:
  1. termíny súvisiace s účtovnou závierkou, jej schvaľovaním a zverejňovaním,
  2. register účtovných závierok,
  3. kategorizácia účtovných jednotiek a povinnosti s tým súvisiace (novovzniknutá UJ, preradenie UJ medzi veľkostnými kategóriami)
  4. spriaznené osoby, prepojené účtovné jednotky, podielová účasť, materská a dcérska spoločnosť; pojmové rozdiely „závislé osoby“,
  5. vlastné imanie a jeho prezentácia na účely rôznych používateľov účtovnej závierky (správca dane, banka, súd), spoločnosť v kríze a plnenia nahrádzajúce vlastné zdroje.
 1. Účtovná uzávierka a práce s ňou súvisiace:
  1. bilančná kontinuita,
  2. inventarizácia majetku a záväzkov a jej špecifiká podľa zložiek majetku,
  3. úplnosť účtovníctva (oprávky, opravné položky, rezervy),
  4. nesprávnosti z praxe (inventarizácia a vykazovanie záloh, kalkulačné účty, účty bez zostatkov, opačné zostatky na účtoch aktív alebo pasív, testovanie položiek aktív na ocenenie, dlhodobý majetok a zostavenie odpisového plánu, rovnosť účtovných a daňových odpisov, nevyfakturované dodávky, časové rozlíšenie),
  5. podsúvahová evidencia,
  6. splatná a odložená daň z príjmov; daňová licencia; strata účtovná x daňová.
 1. Poznámky k účtovnej závierke – čo si pripraviť, na čo si dať pozor. Význam poznámok v závislosti od kategórie účtovnej jednotky. Nesprávnosti z praxe.
 2. Účtovné výstupy dôležité pre spracovanie daňového priznania.
 3. Úprava základu dane z príjmov právnickej osoby (pripočítateľné, odpočítateľné položky) vo väzbe na účtovné záznamy.

 

Čas a miesto konania

18.12.2019

Bratislava – BNC, Turbínova 1

 

Organizátor

Porada.sk, s.r.o.
Pekná cesta 19
Bratislava, 831 52

Viac informácií o školení a prihlášku nájdete na: www.porada.sk